Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ GRATISER.PL


DEFINICJE:

 • Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej gratiser.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.gratiser.pl na rzecz Użytkowników.
 • Użytkownik to podmiot, który zawiera ze Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 • Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Usługodawca to Łukasz Brzostek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Esprit Design Łukasz Brzostek, Stanisławów Pierwszy ul. Tęczowa 7, 05-126 Nieporęt, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5242548804 oraz REGON 146708125, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
 • Serwis to Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.gratiser.pl. Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.
 • Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. 
 • Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.
 • Oferta to pole informacyjne zamieszczone w obrębie Serwisu, zawierające w szczególności dane dotyczące produktu lub usługi oraz Gratisu, dodane przez zarejestrowanego Użytkownika Serwisu.
 • Gratis to darmowy produkt lub usługa będące częścią Oferty.
 • Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. Esprit Design Łukasz Brzostek, Stanisławów Pierwszy ul. Tęczowa 7, 05-126 Nieporęt, adres e-mail: kontakt@gratiser.pl.
 • Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 • Profil Użytkownika to panel zarządzający Usługami, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania. 
 • Rejestracja to utworzenie Profilu Użytkownika przez Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.
 • Zewnętrzny Serwis SMS – to serwis SMS Premium prowadzony przez Eurokoncept, grupa Dotpay (www.dotpay.pl), z którego usług korzysta Usługodawca w celu umożliwienia Użytkownikom płatności na stronie Serwisu.


§1 Ogólne warunki umowne

 • Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: www.gratiser.pl/regulamin.
 • Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 • Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu. 
 • Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 • Serwis jest wyszukiwarką Ofert, której celem jest umożliwienie zarejestrowanym Użytkownikom kontaktu z Użytkownikiem dodającym Ofertę.
 • Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
 • Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 
§2 Warunki korzystania i Rejestracja

 • W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 • Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością. 
 • Zarządzanie Ofertami Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Profilu Użytkownika. Korzystanie z Profilu Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Profilu Użytkownika wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
 • Utworzenie Profilu Użytkownika następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 • Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Użytkownika.
 • Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 • Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.
 • Użytkownik może posiadać maksymalnie dwa Profile Użytkownika: jako osoba fizyczna oraz jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
   

§3 Świadczenie bezpłatnych Usług

 • Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące bezpłatne Usługi:
  • udostępnienie formularza kontaktowego,
  • „Kontakt ze sprzedawcą”,
  • prowadzenie Profilu Użytkownika,
  • Newsletter,
  • udostępnienie wyszukiwarki Ofert,
  • dodania oceny Oferty,
  • zgłoszenia Oferty do moderacji.
 • Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy.
 • Umowa o świadczenie Usługi „Kontakt ze sprzedawcą” zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza znajdującego się w obrębie strony Oferty w Serwisie, umożliwiającego wysłanie wiadomości do Użytkownika, który dodał Ofertę. Skorzystanie z niniejszej Usługi wymaga posiadania Profilu Użytkownika i zalogowania.
 • Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Profilu Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Profilu Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego Ofertami Użytkownika. 
 • Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Newsletter przez Usługodawcę. Zamówienie Usługi następuje poprzez użycie przez Użytkownika właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Usługodawcy na rzecz Użytkownika, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Produktów lub Usług świadczonych przez Usługodawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Użytkownika z subskrypcji przy użyciu linku deaktywującego zawartego w treści wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 • Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia wyszukiwarki Ofert zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki i zostaje rozwiązania w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej Serwisu, w celu wyszukania Ofert przy wykorzystaniu słów kluczowych oraz podziału na kategorie. Ponadto, Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia wyszukiwania szczegółowego z uwzględnieniem dostępnych kryteriów. Wyniki wyszukiwania Produktów mogą zostać dodatkowo posortowane przy użyciu właściwego pola („Sortuj wg”). 
 • Umowa o świadczenie Usługi dodania oceny Oferty zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z pola służącego do oceny i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie pola wprowadzania oceny Oferty, w celu jej opublikowania i wliczenia do średniej ocen wystawionych przez wszystkich Użytkowników. Użytkownik ocenia Ofertę przyznając jej ocenę w skali od 1 do 5, wyrażając stopień zainteresowania lub zadowolenia z Oferty. Skorzystanie z niniejszej Usługi wymaga posiadania Profilu Użytkownika i zalogowania.
 • Umowa o świadczenie Usługi zgłoszenia Oferty do moderacji świadczona jest zgodnie z postanowieniami §4 niniejszego Regulaminu.
 • Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika.
   

§4 Zgłoszenie Oferty do moderacji

 • Umowa o świadczenie Usługi zgłoszenia Oferty do moderacji zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zgłoszenia (przycisk „Zgłoś do moderacji”) i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika.
 • Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zgłoszenia Oferty do moderacji znajdującego się na stronie Oferty, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy. Wiadomość powinna wskazywać uzasadnienie zgłoszenia, w szczególności informacje o niezgodności Oferty z postanowieniami Regulaminu, nieaktualności Oferty czy braku kontaktu z Użytkownikiem, który dodał Ofertę.
 • Skorzystanie z niniejszej Usługi wymaga posiadania Profilu Użytkownika i zalogowania.
 • Zgłoszenia do moderacji mogą być podstawą do wystawienia przez Usługodawcę ostrzeżenia Użytkownikowi, który dodał Ofertę.
 • Otrzymane ostrzeżenia widoczne są w obrębie Profilu Użytkownika.
 • Otrzymanie trzech ostrzeżeń przez Użytkownika powoduje automatyczne zablokowanie jego Profilu Użytkownika.
   

§5 Dodanie Oferty

 • Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługę dodania Oferty:
  • darmowej,
  • specjalnej.
 • Skorzystania z niniejszej Usługi jest możliwe po dokonaniu rejestracji Profilu Użytkownika i zalogowaniu.
 • Przedmiotem Usługi dodania Oferty jest udostępnienie Użytkownikowi na czas oznaczony wydzielonej części zasobów Serwisu w jego obszarze, w celu umieszczenia informacji o oferowanym przez Użytkownika produkcie lub usłudze oraz Gratisie.
 • Dodanie oferty specjalnej jest płatne i uzależnione jest od czasu wyświetlania i promowania Oferty.
 • Każdorazowo informacja o płatności wyświetlana jest w obrębie formularza „Dodaj”, po uzupełnieniu niezbędnych w celu dodania Oferty specjalnej danych.
 • Celem skorzystania z Usługi dodania Oferty specjalnej jest promowanie jej na liście wyszukiwania oraz stronie głównej serwisu. Wyświetlanie Ofert specjalnych następuje losowo.
 • Rozpoczęcie korzystania z Usługi następuje poprzez użycie właściwej funkcjonalności („Dodaj”). W celu kontynuacji zamówienia Usługi należy uzupełnić wymagane pola formularza poprzez uzupełnienie wszystkich pól obowiązkowych (zaznaczonych gwiazdką) oraz ewentualnie pól dobrowolnych, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących dodawanej Oferty danych.
 • W celu dodania Oferty specjalnej należy:
  • Skorzystać z usług Zewnętrznego Serwisu SMS poprzez wysłanie wiadomości SMS zgodnie z instrukcjami widocznymi w obrębie formularza „Dodaj”.
  • Wpisać otrzymany w odpowiedzi na wiadomości SMS kod w odpowiednie pole widoczne w obrębie formularza „Dodaj”.
 • Dodanie Oferty wymaga zatwierdzenia wprowadzonych danych, poprzez kliknięcie przycisku odpowiednio „Dodaj produkt” lub „Dodaj usługę”. Przedmiotem Usługi jest dodanie Oferty do bazy Serwisu.
 • W Ofercie Użytkownik zamieszcza nazwę produktu lub usługi głównej, Gratisu oraz opis Oferty. Ponadto Użytkownik określa m.in. kategorię, do której przyporządkowana ma zostać Oferta, stan produktu, lokalizację, koszty wysyłki, cenę oraz czas wyświetlania Oferty w Serwisie.
 • Dane wprowadzone przez Użytkownika takie jak cena oraz stan produktu będą wykorzystywane w obszarze formularza wyszukiwania.
 • Użytkownik w dodawanej Ofercie może także zamieścić adres url odsyłający do strony internetowej, która umożliwia dokonanie zakupu produktu lub usługi będącej przedmiotem Oferty.
 • Warunkiem dodania Oferty jest dodanie, poza produktem lub usługą główną, Gratisu.
 • Gratisem może być wyłącznie odrębny produkt lub usługa, niebędące elementem lub częścią produktu lub usługi głównej.
 • Użytkownik dodający Ofertę zobowiązuje się do dołączenia Gratisu do produktu lub usługi głównej.
 • Użytkownik korzystający z niniejszej Usługi oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania wskazanej w Ofercie umowy.
 • Dodawana Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 • Przedmiotem Oferty nie mogą być usługi o charakterze towarzyskim albo matrymonialnym.
 • Przedmiotem Oferty nie mogą być produkty, którymi obrót narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 • Dodawana Oferta nie może dotyczyć poszukiwania produktu lub usługi.
 • Poprzez dodanie Oferty Użytkownik oświadcza, że produkt lub usługa oraz Gratis są zgodne z opisem zawartym w Ofercie.
 • Treść Oferty powinna być zredagowana w sposób czytelny, niewprowadzający w błąd oraz nie może zawierać wulgaryzmów, treści obscenicznych, obraźliwych, naruszających obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w tym ich dobre imię.
 • Użytkownik korzystający z niniejszej Usługi, przesyłając elementy graficzne, treść, zdjęcia lub inne elementy będące przedmiotem praw autorskich oświadcza, że posiada prawo do rozporządzania nimi i nie są one przedmiotem własności osób trzecich.
 • Oferta nie może być dodawana wielokrotnie ani powielana.
 • Użytkownik ma prawo edytować treść Oferty za pomocą funkcjonalności znajdujących się w obszarze Profilu Użytkownika poprzez wykorzystanie właściwego pola edycji danych.
 • Użytkownik ma prawo zakończyć wyświetlanie Oferty w bazie Serwisu w każdym momencie. Wówczas widoczna jest ona jedynie w ramach Profilu Użytkownika, w zakładce „Archiwum”.
 • W przypadku, gdy dodana Oferta przestaje być aktualna, Użytkownik, który ją dodał, zobowiązany jest do jej usunięcia.
 • Dodana Oferta nie stanowi Oferty Użytkownika w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkownika do składania ofert zawarcia umowy.
   

§6 Płatności 

 • W Serwisie pobierana jest opłata w przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usługi dodania Oferty specjalnej.
 • Opłata za wymienioną w ustępie powyższym Usługę uzależniona jest od czasu wyświetlania i promowania Oferty.
 • Płatność z tytułu Usługi dodania Oferty specjalnej następuje za pośrednictwem Zewnętrznego Serwisu SMS.
 • Dokonanie płatności z tytułu dodania Oferty specjalnej warunkuje jej dodanie do bazy Serwisu.
 • Aktualny wykaz cen usług świadczonych przez Serwis stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny do pobrania tutaj.
   

§7 Reklamacje

 • Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy. 
 • Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny do pobrania tutaj.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.
 • Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 • Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady świadczonych Usług. 
 • Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  • skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  • złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
    

§8 Odstąpienie od Umowy

 • Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
 • Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 • Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
 • W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj
   

§9 Postanowienia uzupełniające

 • Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 • Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.
 • W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Usługodawca ma prawo do usunięcia Profilu Użytkownika.
 • W przypadku, gdy Oferta narusza swoją treścią postanowienia Regulaminu, Usługodawcy przysługuje prawo do jej usunięcia.
 • Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 • Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
  • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
  • korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem,
  • szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  • treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
 • W stosunkach między Użytkownikami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umów zawieranych w ramach przyjmowania Ofert. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność podawanych przez Użytkowników informacji, wypłacalność Użytkowników, dalsze negocjacje, zawarcie umowy oraz straty poniesione w związku z tym przez Użytkowników.
   

§10 Postanowienia końcowe

 • Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”. 
 • Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 • Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Serwis. Osobom, których dane zostały przez Serwis zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
 • Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 • Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
 • Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 • Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Serwisu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Użytkownika, w przypadku gdy strony są związane Umową o charakterze ciągłym.
 • Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.
 • Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 • W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy. 
 • W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 • Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.